Home Contact Nieuws Links Misvieringen
petrusgemeenschap

 BELANGRIJKE MEDEDELING

Petrusgemeenschap Torhout
Maatregelen kerkelijke vieringen in tijden van corona

De verspreiding van het coronavirus verplicht alle overheden en instellingen van ons land tot uiterste voorzichtigheid. Ook de katholieke Kerk wil een verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.  Daarom hebben de bisschoppen van België op maandag 23 maart 2020 beslist om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met 19 april. Pas wanneer zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheden daartoe de toelating geven, zullen opnieuw publieke kerkelijke vieringen kunnen plaatsvinden. Ze nemen deze maatregelen in overeenstemming met de voorstellen en het voorbeeld van paus Franciscus over mogelijke aanpassingen in de viering van de komende paastijd.

Goede week

Alle liturgische diensten van de Goede Week (van Palmzondag 5 tot Pasen 12 april 2020) worden geschorst. Op vraag van de overheid worden er dit jaar geen palmtakken gezegend en verspreid omwille van het besmettingsgevaar. Je kunt het huidige palmtakje op het kruis laten zitten.

Ziekencommunie aan huis

Tot onze grote spijt laten de opgelegde veiligheidsnormen van de overheid ons niet toe om thuis op bezoek te komen met de ziekencommunie. We vinden dat persoonlijk heel jammer.
Er zal wel een telefonisch contact zijn en er wordt ook een mooie paaswens bezorgd. 

Biecht en Paasplicht

Onder de huidige maatregelen kan het persoonlijke biechtsacrament niet  toegediend worden.
Hoe kun je dit jaar, zonder biecht en communie, toch Pasen vieren of je ‘paasplicht’ vervullen
Paus Franciscus, zelf verblijvend in Italië waar het virus een bijzonder grote ravage aanricht, zegt het ons duidelijk:
Door te doen wat nu wel kan:
•  bidden thuis, alleen of met het gezin;
•  de Schriftlezingen en gebeden van de Goede Week persoonlijk lezen en overwegen;
•  je verbinden met een liturgische viering via radio, tv of streaming.

Dopen en huwelijken

Alle doopsels en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen opnieuw mogelijk zijn. De bisschoppen nemen deze beslissing met alle begrip voor de ontgoocheling bij wie hun huwelijk of het doopsel van hun kind zorgvuldig hebben voorbereid en intens ernaar verlangen.

Communie en vormsel

Rond de vieringen van de eerste communie en het vormsel in de Pastorale Eenheid Heilige Petrus (Petrusgemeenschap) is het nu te vroeg om hierover een definitieve beslissing te nemen. De bisschoppen zullen zo snel mogelijk en van zodra de maatregelen van de regering en het advies van de experten dit toelaten daarover de nodige informatie verstrekken.

Kerken open voor persoonlijk gebed

De kerkgebouwen blijven open voor individueel gebed en bezinning. In het gebouw, dat een publieke ruimte is, gelden uiteraard de veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder de ‘veilige afstand’.

Broederlijk Delen

Normalerwijze wordt op halfvasten en in de Paasvieringen gecollecteerd voor de projecten van Broederlijk delen. De bisschoppen roepen de gelovigen op om onverminderd solidair te zijn met volken of landen in nood. Je kunt je jaarlijkse gift storten via overschrijving.

Storten via BE12 0000 0000 9292. (Broederlijk Delen). Je kunt je bijdrage onder gesloten omslag ook deponeren in de bus van de dekenij: Beerstraat 26.

Zegening van de Paaskaarsen

Op stille zaterdag, bij het luiden van de Petrusklok om 20.00 uur,  zal deken Michel in de Sint-Pieterskerk de Paaskaarsen van de vier kerken van de Petrusgemeenschap zegenen. Dat gebeurt in private kring en met gesloten deuren. Nadien zullen de kaarsen in de  kerken geplaatst worden. Op Paaszondag zullen ze in de open kerken de hele dag branden. Meer dan ooit zullen ze een teken van hoop zijn in deze moeilijke periode. Meer dan ooit zullen hun vlammen ons spreken van Gods nabijheid en ons oproepen om, binnen de ons opgelegde grenzen, verbonden te zijn. Er ligt in de kerken ook een passende Paaswens om mee te nemen.

Dagelijks Luiden van de Petrusklok

De bisschoppen sluiten zich aan bij alle blijken van dank en waardering die de bevolking richt tot al wie zich inzet voor de strijd tegen het coronavirus: artsen en verpleegkundigen, orde- en hulpdiensten, beleidsvoerders en hun administraties. In de Petrusgemeenschap luiden we elke avond de Petrusklok van 20.00 uur. Andere kerken kunnen daarbij aansluiten.

Voor verdere info kun je altijd op deze website terecht.

Het is wellicht nooit eerder gebeurd dat de vieringen van de Goede Week niet kunnen doorgaan.
Toch wensen we aan iedereen een intense en diepgaande voorbereidingstijd op Pasen toe.
Het wordt Pasen … anders dan gewoonlijk … maar misschien des te meer!

Goede moed aan iedereen!
Deken Michel en het team van de Petrusgemeenschap

Parochiale eenheid 'Petrusgemeenschap' Torhout

Sinds 15 februari 2015 zijn de 4 vroegere parochies van Torhout (Sint-Pieters met wijken Maria Assumpta en Goede Herder, Don Bosco, Sint-Jozef Arbeider en Sint-Jozef Wijnendale) één nieuwe parochie geworden met de naam 'Pastorale eenheid H.Petrus Torhout' of kortweg 'Petrusgemeenschap'.

Onze Petrusgemeenschap wordt geleid door een pastoraal team. Dit team bepaalt het beleid, vanuit een realistische kerkvisie met aandacht voor de concrete noden in de vroegere parochies, en met steeds het grotere geheel voor ogen. Er is in die zin voortdurend overleg met de plaatselijke kerngroepen en met de diocesane beleidsgroep of de dienst van het vicariaat voor de pastoraal.

Samenstelling parochiaal team:

  • Michel Roggeman, pastoor-deken
  • Fenja Dezutter, decanaal assistent
  • Carolien Vandecandelaere, parochie-assistente
  • Christina Balcaen,
  • Annemie Tytgat,
  • Daniël Willem,
  • Hilde Laethem,
  • Leo Vos,
  • Carine Dochy, vertegenwoordiger van de dienst parochiepastoraal (CCV-Brugge)
  • Dave Vannieuwenhuyse, diaken-stagiair

Priester Paul Vermeulen, die sinds september 2012 meewerkt als hulppriester blijft in die hoedanigheid actief.

Kerkraden
Lokale kerngroepen
Secretariaat

Een handvest voor onze pastorale eenheid

sunset

Als pastorale eenheid in Torhout willen we één enthousiaste geloofsgemeenschap vormen van mensen die leven in verbondenheid met elkaar en met God. Deze God noemt zich in de bijbel: “Ik zal er zijn voor jou”. Met het beeld van die God voor ogen weten we onszelf geroepen om er te zijn voor een ander
“als een vuur dat verwarmt”, als een licht in het duister, als handen die meewerken en voeten die meelopen”.

Meer ...

Het doopsel

doopsel

De geboorte van een kind is een vreugdevol gebeuren. Geboorte is iets wat mensen overstijgt.

Vanuit dit ervaren, vanuit hun zoekend geloof, willen mensen hun kind laten dopen. Zo wordt het opgenomen in de grote familie van mensen die zich christen noemen. Dit gebeurt bij voorkeur in de parochiekerk.

Ouders kunnen het doopsel voor hun kind telefonisch aanvragen op het secretariaat van de dekenij (050/21 10 01).

Meer ...

Huwelijk

sunset

Mensen zoeken rituelen, om alles wat hen overstijgt in een gebaar te gieten en zo het onzegbare uit te drukken.

Zo ook willen geliefden hun gaarne zien in een bepaalde ritus gieten. Sommigen willen dat vanuit hun geloof ook bevestigen voor de kerkgemeenschap.

Meer ...